Programy autorskie rozszerzające możliwości systemu Comarch ERP XL

Oferujemy profesjonalne programy poszerzające możliwości Comarch ERP XL:

 • Piekarnia XL
 • Serwis XL
 • Akord XL
 • Planowanie Produkcji XL
 • Konfigurator XL

Funkcjonalność poszczególnych programów?

Piekarnia XL

To kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla piekarni i cukierni, które pozwala w prosty sposób przeprowadzić zmiany organizacyjne i uporządkować procesy produkcyjne, logistyczne i marketingowe.

Co oferuje program?

 • intuicyjne zbieranie zamówień od rozwożących pieczywo kierowców (akwizytorów)
 • prowadzenie ewidencji zwrotów
 • wpłaty – rozliczanie sprzedaży
 • kopiowanie zamówień z danego dnia
 • generowanie dokumentów WZ
 • automatyczne fakturowanie WZ
 • dowód dostawy
 • raporty (zwrotów, sparametryzowane)

Produkcja – planowanie, realizacja, rozliczanie
Dla wszystkich wyrobów mogą być tworzone receptury (technologie), a produkcja szczegółowo monitorowana przez generowanie i realizację odpowiednich zleceń produkcyjnych. Umożliwia to dokładne rozliczenie surowców, robocizny oraz określenie wszelkich dodatkowych kosztów. Możliwa jest także automatyzacja procesu zamawiania surowców.

Korzyści

 • poprawa logistyki firmy
 • zoptymalizowanie zasobów
 • zapewnienie płynności procesu produkcyjnego
 • zarządzanie kosztami

Informacja -podstawą efektywnego zarządzania
Z doświadczenia firm, które wdrożyły to rozwiązanie wynika, że obniżenie kosztów już w początkowym okresie
jego funkcjonowania jest faktem.

Serwis XL

Programu przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej
oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu, napraw prowadzonych u odbiorcy oraz usług dla niego wykonywanych, a także prostej kompletacji. System raportowania wykorzystuje jedno z najbardziej wszechstronnych profesjonalnych narzędzi jakim jest Crystal Reports.

Co oferuje program?

Zlecenia
W systemie wprowadza się zlecenia:

 • Remontowe
 • Serwisowe
 • Usługowe
 • Kompletacji

Dokumenty sprzedaży oraz wewnętrzne

 • Faktury sprzedaży FS
 • Wydania zewnętrzne WZ
 • Paragony PA
 • Rozchody wewnętrzne RW
 • Dokumenty PW (dla kompletacji)

Karty pracy
Z każdym zleceniem można wiązać karty pracy pracowników. Służą one do ewidencji rzeczywistego czasu pracy.
Na każdej karcie można wprowadzić dowolną liczbę pracowników dokonujących napraw, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz opis wykonanych czynności.

Opis analityczny
Do zlecenia można przypisać pracowników za pomocą opisu analitycznego. Pozwala on na „podłączenie” do danego zlecenia dowolnej liczby pracowników. Ich sumaryczny udział w zleceniu nie może przekroczyć 100%. Wg tych proporcji będą dzielone przychody i koszty dokumentów związanych ze zleceniem.

Przychody i koszty zleceń z podziałem na pracowników
Program umożliwia przypisanie przychodów i kosztów prowadzonej działalności gospodarczej do poszczególnych komórek organizacyjnych z dokładnością do pracowników. Podstawową jednostką podlegającą rozliczeniu jest Zlecenie. Analizie podlegają zlecenia wprowadzone w zadanym czasie i posiadające określoną serię (wyróżnik ciągu numeracji).

Korzyści
System kontroluje chronologię kolejności występowania wymienionych zdarzeń:

 • Przyjęto do naprawy
 • Wysłano do centrali (w przypadku prowadzenia serwisu centralnego i oddziałów)
 • Wysłano do gwaranta
 • Zwrócono od gwaranta
 • Zwrócono z centrali (w przypadku prowadzenia serwisu centralnego i oddziałów)
 • Naprawiono
 • Nie naprawiono
 • Wydano

Akord XL

Program, który zapewnia zintegrowane środowisko do rozliczania Produkcji. W skład systemu wchodzi:
 • Ewidencja i rozliczanie prac akordowych
 • Ewidencja i rozliczanie Technicznego Przygotowania Produkcji TPZ
 • Ewidencji przestojów maszyn
 • Ewidencji prac wykonanych w ramach „Dniówek Zadaniowych”
 • Ewidencji i rozliczanie braków

Co oferuje program?
Każdemu z wymienionych zastosowań dedykowany jest inny typ dokumentu:

Akord – dokument do wprowadzania detalooperacji akordowych

 • Można wprowadzić jeden dokument na jednego mistrza w danym dniu na wybraną zmianę (1,2,3)

TPZ

 • Dokumenty TPZ służą do ewidencji zapłaty za czas wykorzystany na przygotowanie produkcji

Dniówka Zadaniowa

 • Dokument identyczny z dokumentem Akordu, ale na oddzielnej liście. Nie bierze udziału w sumowaniu wypłat
  dla Pracownika, tylko w ewentualnych oddzielnych raportach przedstawiających „wyrobienie” normy dziennej

Braki

 • Nie bierze udziału w sumowaniu wypłat dla Pracownika, tylko w oddzielnych raportach przedstawiających liczbę braków
 • Dla każdej pozycji wypełnia się rodzaj braku (na potrzeby analiz)

Korzyści to przede wszystkim ergonomia i automatyzacja czyli seryjne operacje takie jak:

 • Maksymalnie uproszczony interfejs
 • Wszystkie operacje dostępne z klawiatury
 • Kopiowanie dokumentów lub ich pozycji
 • Konfigurowalne prawa do modułów, raportów, edycji
 • Ochrona przed typowymi błędami operatorskimi:
 • Kontrola limitu dziennego płacy
 • Kontrola dziennego czasu pracy
 • Podwójne zatwierdzanie dokumentów (kontrola jakości)
 • Eksport danych płacowych do HR Kadry i Płace (Comarch ERP Optima)

Planowanie Produkcji XL

System wspomagający proces planowania produkcji. Planowanie to odbywa się w kontekście wybranej linii technologicznej na wskazany okres (np.: tygodniowy).

Co oferuje program?
Program umożliwia proste i szybkie planowanie obiektów takich jak zlecenia: czasy przygotowawczo- zakończeniowe, przestoje, jak również zmianę ich terminu czyli przeplanowanie. Planowanie może odbywać się w dwóch trybach:

 • proponowanym (pozwalającym na wyszukanie pierwszego wolnego terminu)
 • wymuszonym (konkretnie wskazany termin, obiekty kolidujące z planowanym zleceniem zostaną wówczas przeplanowane)

Korzyści

 • uproszczenie procesu przygotowywania planu produkcji na liniach technologicznych
 • elastyczność zmian planu, możliwość anulowania wprowadzonych zmian
 • automatyczne uwzględnianie podczas planowania czasu przygotowawczo zakończeniowego TPZ potrzebnego
  na przezbrojenie maszyn pomiędzy realizowanymi zleceniami, który może zmieniać się w zależności od kolejności zleceń
 • możliwość wstępnego planowania zapotrzebowania na składniki (surowce)
 • zastąpienie dotychczasowych rozwiązań i narzędzi takich, jak arkusze kalkulacyjne
 • przyjazny, graficzny interfejs użytkownika pozwalający na łatwą obsługę

Dokument planu zawiera szczegółowy opis kolejności realizowanych obiektów (takich jak Zlecenia, TPZ, przestoje). Zawarte są w nim również informacje o operatorze który utworzył dany plan produkcji, a także w przypadku modyfikacji
o tym kto jej dokonał.

Konfigurator XL

Zestaw konkretnych parametrów odpowiednio zdefiniowanych wspomagających tworzenie prostych dokumentów
w obrębie produktu (automatyzacja procesu tworzenia ofert handlowych).

Co oferuje program?

 • rekurencyjne planowanie (tworzenie) specyfikacji produktów lub zestawów
 • każda konfiguracja zapisywana jest jako dokument
 • tworzenie odbywa się w następujących po sobie krokach
 • na każdym etapie procesu planowania możliwe jest dodanie niezwiązanych elementów, które mogą wpływać
  na koszt i cenę wyrobu końcowego
 • do dokumentu lub każdej jego pozycji można przypisać rabat
 • możliwość automatycznego budowania nowego indeksu dla nowych produktów
 • stała kontrola kosztów i marży
 • wiele cenników, w tym wielowalutowość
 • wielojęzyczność – możliwość przygotowania ofert w dowolnym, zdefiniowanym przez operatora języku

Korzyści

 • aplikacja jest ściśle zintegrowana z Comarch ERP XL (komunikuje się z nią przez wbudowane funkcje API)
 • generowanie konfiguracji na podstawie zapytań ofertowych w Comarch ERP XL (Multiwybór – wybór spośród wielu parametrów na tym samym poziomie konfiguracji)
 • proste generowanie ofert Comarch ERP XL na podstawie konfiguracji (wybrane parametry mają wpływ na koszt
  i cenę, jednak nie determinują kolejnych wyborów)
 • aktualizacja cenników

Kontakt z nami

Skontaktuj się z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Programy rozszerzające pracę systemu Comarch ERP XL
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.