Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

Programy autorskie rozszerzające możliwości systemu Comarch ERP XL

Oferujemy profesjonalne programy poszerzające możliwości Comarch ERP XL:

 • Piekarnia XL
 • Serwis XL
 • Akord XL
 • Planowanie Produkcji XL
 • Konfigurator XL

Rozszerzenia funkcjonalne

Piekarnia XL

To kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla piekarni i cukierni, które pozwala w prosty sposób przeprowadzić zmiany organizacyjne i uporządkować procesy produkcyjne, logistyczne i marketingowe.

Co oferuje program?

 • Intuicyjne zbieranie zamówień od rozwożących pieczywo kierowców (akwizytorów)
 • Prowadzenie ewidencji zwrotów
 • Wpłaty – rozliczanie sprzedaży
 • Kopiowanie zamówień z danego dnia
 • Generowanie dokumentów WZ
 • Automatyczne fakturowanie WZ
 • Dowód dostawy
 • Raporty zwrotów, sparametryzowane

Produkcja, planowanie, realizacja, rozliczanie

Dla wszystkich wyrobów mogą być tworzone receptury (technologie), a produkcja szczegółowo monitorowana przez generowanie i realizację odpowiednich zleceń produkcyjnych. Umożliwia to dokładne rozliczenie surowców, robocizny oraz określenie wszelkich dodatkowych kosztów. Możliwa jest także automatyzacja procesu zamawiania surowców.

Korzyści:

 • Poprawa logistyki firmy
 • Zoptymalizowanie zasobów
 • Zapewnienie płynności procesu produkcyjnego
 • Zarządzanie kosztami

Informacja podstawą efektywnego zarządzania

Z doświadczenia firm, które wdrożyły to rozwiązanie wynika, że obniżenie kosztów już w początkowym okresie jego funkcjonowania jest faktem.

Serwis XL

Programu przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu, napraw prowadzonych u odbiorcy oraz usług dla niego wykonywanych, a także prostej kompletacji. System raportowania wykorzystuje jedno z najbardziej wszechstronnych profesjonalnych narzędzi jakim jest Crystal Reports.

W systemie wprowadza się zlecenia:

 • Remontowe
 • Serwisowe
 • Usługowe
 • Kompletacji

Dokumenty sprzedaży oraz wewnętrzne:

 • Faktury sprzedaży FS
 • Wydania zewnętrzne WZ
 • Paragony PA
 • Rozchody wewnętrzne RW
 • Dokumenty PW (dla kompletacji)

Karty pracy

Z każdym zleceniem można wiązać karty pracy pracowników. Służą one do ewidencji rzeczywistego czasu pracy. Na każdej karcie można wprowadzić dowolną liczbę pracowników dokonujących napraw, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz opis wykonanych czynności.

Opis analityczny

Do zlecenia można przypisać pracowników za pomocą opisu analitycznego. Pozwala on na „podłączenie” do danego zlecenia dowolnej liczby pracowników. Ich sumaryczny udział w zleceniu nie może przekroczyć 100%. Wg tych proporcji będą dzielone przychody i koszty dokumentów związanych ze zleceniem.

Przychody i koszty zleceń z podziałem na pracowników

Program umożliwia przypisanie przychodów i kosztów prowadzonej działalności gospodarczej do poszczególnych komórek organizacyjnych z dokładnością do pracowników. Podstawową jednostką podlegającą rozliczeniu jest Zlecenie. Analizie podlegają zlecenia wprowadzone w zadanym czasie i posiadające określoną serię (wyróżnik ciągu numeracji).

Korzyści

System kontroluje chronologię kolejności występowania wymienionych zdarzeń:

 • Przyjęto do naprawy
 • Wysłano do centrali (w przypadku prowadzenia serwisu centralnego i oddziałów)
 • Wysłano do gwaranta
 • Zwrócono od gwaranta
 • Zwrócono z centrali (w przypadku prowadzenia serwisu centralnego i oddziałów)
 • Naprawiono
 • Nie naprawiono
 • Wydano

Akord XL

Program, który zapewnia zintegrowane środowisko do rozliczania Produkcji.

W skład systemu wchodzi:

 • Ewidencja i rozliczanie prac akordowych
 • Ewidencja i rozliczanie Technicznego Przygotowania Produkcji TPZ
 • Ewidencji przestojów maszyn
 • Ewidencji prac wykonanych w ramach „Dniówek Zadaniowych”
 • Ewidencji i rozliczanie braków

Każdemu z wymienionych zastosowań dedykowany jest inny typ dokumentu:

 • Akord - dokument do wprowadzania detalooperacji akordowych. Można wprowadzić jeden dokument na jednego mistrza w danym dniu na wybraną zmianę (1,2,3)
 • TPZ - dokumenty TPZ służą do ewidencji zapłaty za czas wykorzystany na przygotowanie produkcji
 • Dniówka Zadaniowa - Dokument identyczny z dokumentem Akordu, ale na oddzielnej liście. Nie bierze udziału w sumowaniu wypłat dla Pracownika, tylko w ewentualnych oddzielnych raportach przedstawiających „wyrobienie” normy dziennej
 • Braki - nie bierze udziału w sumowaniu wypłat dla Pracownika, tylko w oddzielnych raportach przedstawiających liczbę braków. Dla każdej pozycji wypełnia się rodzaj braku (na potrzeby analiz).

Korzyści to przede wszystkim ergonomia i automatyzacja czyli seryjne operacje takie jak:

 • Maksymalnie uproszczony interfejs
 • Wszystkie operacje dostępne z klawiatury
 • Kopiowanie dokumentów lub ich pozycji
 • Konfigurowalne prawa do modułów, raportów, edycji
 • Ochrona przed typowymi błędami operatorskimi
 • Kontrola limitu dziennego płacy
 • Kontrola dziennego czasu pracy
 • Podwójne zatwierdzanie dokumentów, kontrola jakości
 • Eksport danych płacowych do HR Kadry i Płace systemu Comarch ERP Optima

Planowanie Produkcji XL

System wspomagający proces planowania produkcji. Planowanie to odbywa się w kontekście wybranej linii technologicznej na wskazany okres np.: miesięczny, tygodniowy.

Proste i szybkie planowanie

Program umożliwia proste i szybkie planowanie obiektów takich jak zlecenia: czasy przygotowawczo - zakończeniowe, przestoje, jak również zmianę ich terminu czyli przeplanowanie. Planowanie może odbywać się w dwóch trybach:

 • Proponowanym - pozwalającym na wyszukanie pierwszego wolnego terminu
 • Wymuszonym - konkretnie wskazany termin, obiekty kolidujące z planowanym zleceniem zostaną wówczas przeplanowane

Korzyści:

 • Uproszczenie procesu przygotowywania planu produkcji na liniach technologicznych
 • Elastyczność zmian planu, możliwość anulowania wprowadzonych zmian
 • Automatyczne uwzględnianie podczas planowania czasu przygotowawczo zakończeniowego TPZ potrzebnego na przezbrojenie maszyn pomiędzy realizowanymi zleceniami, który może zmieniać się w zależności od kolejności zleceń
 • Możliwość wstępnego planowania zapotrzebowania na składniki (surowce)
 • Zastąpienie dotychczasowych rozwiązań i narzędzi takich, jak arkusze kalkulacyjne
 • Przyjazny, graficzny interfejs użytkownika pozwalający na łatwą obsługę

Dokument planu zawiera szczegółowy opis kolejności realizowanych obiektów (takich jak Zlecenia, TPZ, przestoje). Zawarte są w nim również informacje o operatorze który utworzył dany plan produkcji, a także w przypadku modyfikacji o tym kto jej dokonał.

Konfigurator XL

Zestaw konkretnych parametrów odpowiednio zdefiniowanych wspomagających tworzenie prostych dokumentów w obrębie produktu (automatyzacja procesu tworzenia ofert handlowych).

Co oferuje program?

 • Rekurencyjne planowanie, tworzenie specyfikacji produktów lub zestawów
 • Każda konfiguracja zapisywana jest jako dokument
 • Tworzenie odbywa się w następujących po sobie krokach
 • Na każdym etapie procesu planowania możliwe jest dodanie niezwiązanych elementów, które mogą wpływać na koszt i cenę wyrobu końcowego
 • Do dokumentu lub każdej jego pozycji można przypisać rabat
 • Możliwość automatycznego budowania nowego indeksu dla nowych produktów
 • Stała kontrola kosztów i marży
 • Wiele cenników, w tym wielowalutowość
 • Wielojęzyczność – możliwość przygotowania ofert w dowolnym, zdefiniowanym przez operatora języku

Korzyści:

 • Aplikacja jest ściśle zintegrowana z Comarch ERP XL. Komunikuje się z nią przez wbudowane funkcje API
 • Generowanie konfiguracji na podstawie zapytań ofertowych w Comarch ERP XL. Multiwybór – wybór spośród wielu parametrów na tym samym poziomie konfiguracji
 • Proste generowanie ofert Comarch ERP XL na podstawie konfiguracji. Wwybrane parametry mają wpływ na koszt i cenę, jednak nie determinują kolejnych wyborów
 • Aktualizacja cenników

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow